کلاس تاریخ تحلیلی اسلام

مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: سیره‌ی حضرت علی (سلام الله علیه) (قسمت ششم) ویدیو‌ی جلسه ۴۳ تاریخ تحلیلی اسلام:  

ادامه»
تاریخ تحلیلی اسلام

مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: سیره‌ی حضرت علی (سلام الله علیه) (قسمت پنجم) ویدیو‌ی جلسه ۴۳ تاریخ تحلیلی اسلام:

ادامه»
تاریخ تحلیلی اسلام

مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: سیره‌ی حضرت علی (سلام الله علیه) (قسمت چهارم) و تاریخ حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) ویدیو‌ی

ادامه»
تاریخ تحلیلی اسلام

مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: سیره‌ی حضرت علی (سلام الله علیه) (قسمت سوم) ویدیو‌ی جلسه ۴۱ تاریخ تحلیلی اسلام:

ادامه»
تاریخ تحلیلی اسلام

مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: سیره‌ی حضرت علی (سلام الله علیه) (قسمت دوم) ویدیو‌ی جلسه ۴۰ تاریخ تحلیلی اسلام:

ادامه»

مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: سیره‌ی حضرت علی (سلام الله علیه) (قسمت اول) ویدیو‌ی جلسه ۳۹ تاریخ تحلیلی اسلام:

ادامه»
تاریخ تحلیلی اسلام

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۳۸ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع جلسه: سیره‌ی حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) (قسمت دوم) ویدیو‌ی جلسه ۳۸

ادامه»
تاریخ تحلیلی اسلام

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۳۷ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع جلسه: سیره‌ی حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) (قسمت اول) ویدیو‌ی جلسه ۳۷

ادامه»
تاریخ تحلیلی اسلام ۳۶

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۳۶ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع جلسه: بررسی روش تبلیغ نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) در تشکیل

ادامه»

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۳۵ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: وقایع بعد از رحلت رسول خاتم (قسمت سوم) ویدیو‌ی جلسه ۳۵ تاریخ تحلیلی

ادامه»

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۳۴ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: وقایع بعد از رحلت رسول خاتم (قسمت دوم) ویدیو‌ی جلسه ۳۴ تاریخ تحلیلی

ادامه»

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۳۳ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: وقایع بعد از رحلت رسول خاتم (قسمت اول)   ویدیو‌ی جلسه ۳۳ تاریخ

ادامه»